Copyright 2024 - POWER-SPORT.sk

Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia 

Spoločnosť MAXIMI Spol. s r.o., so sídlom Východná 47, 919 43 Cífer, IČO: 46 875 743, DIČ: 2023643787 zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 30394/T (ďalej len "predávajúci"), vydáva v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a s ustanoveniami § 612 - 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na zabezpečenie  riadneho informovania kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátene údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv tento reklamačný poriadok.

 

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho – power-sport.sk.

 

Článok 1

Právo na uplatnenie reklamácie

 

1.     Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na používanie zakúpeného tovaru). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp.  iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, resp. jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. 

 

1.     Mechanické poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavné pri jeho prevzatí, je nutné oznámiť e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho -  www.power-sport.sk - bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia.

 

1.     Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

 

1.     Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

 

1.     V prípade, ak sa na zakúpenom tovare vyskytne počas záručnej doby vada, má kupujúci právo v zákonom stanovenej lehote vadu reklamovať. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. 

 

Článok 2

Miesto uplatnenia reklamácie

 

1.     Kupujúci uplatňuje reklamáciu:

 

1.     písomne poštou na adrese spoločnosti MAXIMI Spol. s r.o., Východná 47, 919 43 Cífer s tým, že je oprávnený zároveň túto reklamáciu oznámiť e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho;

 

1.     Pri uplatnení reklamácie je k reklamácii potrebné pripojiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, kópiu dokladu o kúpe (faktúru), uviesť popis vady a kontaktné údaje kupujúceho.

 

1.     Ako dôkaz nákupu tovaru a včasného uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru), ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s tovarom. V prípade, ak kupujúci nemôže nadobudnutie tovaru preukázať takýmto dokladom, nie je možné jeho reklamáciu prijať. Telefonické posudzovanie, resp. vybavovanie reklamácií je neprípustné.

 

1.     Kupujúcemu, ktorý uplatnil reklamáciu na zakúpený tovar a táto bola prijatá, sa vydá  potvrdenie o prijatí  reklamácie a najneskôr do 30 dní  písomný doklad o spôsobe jej vybavenia. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej správy ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem skutočností  uvedených v bode 2. tohto článku aj informáciu o spôsobe a predpokladanom čase jej vybavenia.

 

1.     O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy, ak kupujúci uviedol svoj emailový kontakt.

 

Článok 3

Zodpovednosť predávajúceho

 

1.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).

 

1.     Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak :

1.     kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;

2.     kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený;

3.     z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;

4.     vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;

5.     boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie;

6.     sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

 

1.     Za vadu nie je možné považovať:

 

-                      vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním,

-                      vadu, ktorá vznikla neodborným ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.),

-                      úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov,

-                      vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním, a pod.).

 

 

 

 

 

Článok 4

Záručná doba

 

1.     Podmienkou pre prijatie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej dobe. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa vybaví reklamácia opravou, doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy si tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak sa vybaví reklamácia výmenou vadného tovaru za bezvadný, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo k nej pripojenom návode v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi vyznačená lehota na použitie veci (expirácia), skončí sa záručná doba uplynutím tejto doby.

 

1.     Prípadným vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu, môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

 

1.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci  vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci  je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

1.     Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

1.     Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

1.     Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predajca nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách tovaru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar.

 

 

Článok 5

Práva kupujúceho

 

1.     V prípade odstrániteľných vád, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť výrobku, má kupujúci právo požadovať :

 

-           bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád,

            -           výmenu vadného tovaru za bezvadný alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

1.     V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, alebo ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má kupujúci právo:

 

-                  požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný,

-                     odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie peňazí v plnej výške proti vráteniu zakúpeného tovaru).

 

Ako neodstrániteľná sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie.

 

1.     V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar užíval riadne ako tovar bez vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

 

1.     Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Článok 6

Hygienické zásady

 

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

 

Článok 7

Alternatívne riešenie sporov

 

1.     Kupujúci má v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

1.     Ak na žiadosť podľa bodu 1 tohto Článku odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jeho odoslania má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

1.     Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku:     

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

1.     Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho u subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

 

Návrh musí obsahovať:

 

1.     meno a priezvisko kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;

2.     presné označenie predávajúceho;

3.     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;

4.     označenie čoho sa kupujúci domáha;

5.     dátum, kedy sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný;

6.     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodoval vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu iným spôsobom.

 

1.     Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

 

1.     kupujúci musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;

2.     kupujúci musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,

3.     vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20 EUR;

4.     subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka; už predtým zaoberal a kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;

5.     subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

1.     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením na web stránke www.power-sport.sk  spoločnosti MAXIMI Spol. s r.o.

 

1.     Spoločnosť MAXIMI Spol. s r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke www.power-sport.sk .

 

facebook instagram google+ youtube