Copyright 2024 - POWER-SPORT.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov

 

Chránime vaše údaje

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov v spoločnosti MAXIMI Spol. S r.o. prevádzkujúcej eshop POWER-SPORT.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Môžete si byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

V skupine spoločnosti MAXIMI Spol. S r.o. platia prísne pravidlá stanovujúce, ktorý zamestnanec či útvar môže mať prístup k vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať. Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme mimo spoločnosti MAXIMI Spol. S r.o., a to s výnimkou prípadov, keď máme váš súhlas. To nám nariaďuje alebo nás k tomu oprávňuje právny predpis alebo náš oprávnený záujem (napríklad v prípade dodávateľov alebo v prípade požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní a pod.).

Osobné údaje detí (teda osôb mladších ako 18 rokov) spracovávame, len ak za dieťa konal najprv jeho rodič alebo iný zástupca. Vysoké štandardy ochrany osobných údajov, ktoré platia v našej skupine na spracovanie osobných údajov, platia aj voči deťom v nezmenenom rozsahu. Tieto štandardy sú na spracovanie osobných údajov detí plne dostačujúce. Ako rodič alebo iný zástupca dieťaťa nesiete zodpovednosť za to, že poskytnutie údajov o dieťati nie je v rozpore s jeho záujmami a že dieťa o spracovaní osobných údajov nami, ako aj o jeho právach, zrozumiteľne informujete.

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podniknúť kroky uvedené nižšie.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada:

Úrad na ochranu osobných údajov

adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel.: +421/2/3231 3220, web:www.uoou.sk

OCHRANA SÚKROMIA

Zhromažďované osobné údaje

Spoločnosť MAXIMI Spol. S r.o., so sídlom Východná 47, 91943 Cífer, IČO: 46875743, DIČ: 2023643787, zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Trnava, odd. Sro, vl.č.30394/T, ako prevádzkovateľ webových portálov a poskytovateľ ďalších internetových služieb (ďalej len „Spoločnosť”) zhromažďuje nasledujúce údaje o používateľoch svojich služieb:

V prípade registrácie účtu používateľa do vybraných služieb zaznamenáva Spoločnosť napríklad používateľovo meno či prezývku, e-mail, heslo v zašifrovanej podobe, mesto bydliska a ďalšie profilové informácie. Prostredníctvom súborov cookies, ktoré Spoločnosti umožňujú používateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu používateľským preferenciám. Súbory cookies sú tiež použité na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich. Súbory cookies používa Spoločnosť aj v prípade, keď používateľ využíva služby, ktoré Spoločnosť ponúka svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb Spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch prostredníctvom rôznych spotrebiteľských súťaží, výskumov a dotazníkov, ktorých sa používateľ so svojím súhlasom zúčastní.

Používateľ súhlasí s využitím cookies udelením informatívneho súhlasu pomocou lišty v dolnej časti prehliadača (podľa európskej smernice č. 2002/58/ES o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, resp. podľa jej novelizácie smernicou č. 2009/136/ES, v SR zákon č. 351/2011 zo 14. septembra 2011 o elektronických komunikáciách), alebo používaním webu. Podľa smernice ide najmä o využívanie cookies (tzv. „session cookies”). EÚ predpis sa zameriava najmä „na behaviorálne” cielenie a zneužitie súkromných informácií pri tzv. „neanonymných”(z ktorých je zrejmá identita používateľa) a „third-party” (ukladajúcich informácie na inej než navštívenej stránke) cookies. Toto je vysvetlené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, čiže GDPR, celé znenie nájdete tu. Viac o GDPR nájdete na webe Úradu na ochranu osobných údajov UOOU. Z týchto Spoločnosť využíva napr. Cookie Google, o ktorých typoch a zásadách sa dozviete viac tu.

Používanie osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované najmä s cieľom:

  • Používania služieb a produktov poskytovaných Spoločnosťou či tretími osobami na základe zmluvnej dohody so Spoločnosťou a vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z objednávky danej služby a produktu (vrátane napr. administrácie a vykonania platby za túto službu alebo produkt).
  • Získania výhry v spotrebiteľských súťažiach organizovaných Spoločnosťou.
  • Správy používateľských účtov a prispôsobenia služieb poskytovaných Spoločnosťou potrebám a záujmom jednotlivých používateľov.
  • Odosielania obchodných informácií prostredníctvom e-mailu alebo oznámení o nových službách či ich zlepšeniach na webových portáloch Spoločnosti vrátane ďalších marketingových aktív Spoločnosti, a to v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zakonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. . Odhlásenie z prijímania obchodných oznámení je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa používateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, poprípade v pätičke rozosielaného oznámenia, alebo žiadosťou odoslanou na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
  • Rozosielania výhier zo súťaží, drobných darčekov či tovaru a služieb objednaných prostredníctvom niektorého webového portálu Spoločnosti. Tieto údaje budú slúžiť výhradne na doručenie výhry, darčeka či objednaného tovaru a služby alebo na overenie kontaktných údajov.
  • Vytvárania a distribúcie inzercie relevantnej k záujmom používateľa, tzv. behaviorálne cielená on-line inzercia (ako funguje behaviorálne cielená reklama, sa dozviete tu). Online behaviorálna reklama je spôsob zobrazovania reklamy na navštívených internetových stránkach tak, aby reklama viac zodpovedala záujmom používateľov a bola tak pre nich maximálne relevantná. Takto získané údaje neumožňujú identifikovať používateľa ako fyzickú osobu v reálnom svete a sú zbierané a analyzované striktne anonymne. Používatelia majú kedykoľvek možnosť voľby medzi využitím alebo nevyužitím výhod relevantnejšieho zobrazovania reklamy prihlásením alebo odhlásením sa z behaviorálneho cielenia tu).

Ďalšie zhromažďované informácie

Serverové protokoly

Ak navštívite naše webové stránky, naše servery (rovnako ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú požiadavky na naše webové stránky. Tieto protokoly serverov zvyčajne obsahujú informácie o vašej webovej požiadavke, IP adrese, typu prehliadača, jazyku prehliadača a dátume a čase požiadavky. Ďalej môžu tiež obsahovať jeden alebo viac súborov cookies, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. V prípade servisnej požiadavky (využitie formulára s nahlásením technického problému/technického námetu) sú tieto informácie odosielané. Prístup k týmto informáciám majú len administrátori a tieto dáta nikdy nebudú využité na priamu identifikáciu (slúžia na odhalenie technických problémov).

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré používateľ Spoločnosti poskytne, budú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Vzhľadom na to, že internet nie je úplne bezpečné prostredie, nemôže Spoločnosť úplne zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré do jednotlivých služieb Spoločnosti používatelia prenesú. V tomto kontexte preto nie je možné stopercentne zaručiť, že k poskytnutým informáciám nemožno získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení Spoločnosti fyzickej, technickej alebo manažérskej povahy. Spoločnosť však zaručuje, že pri spracúvaní osobných údajov pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku, a používa také bezpečnostné opatrenia, ktoré od nej možno odôvodnene požadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k poskytnutým údajom, a ktoré vzhľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

S cieľom lepšieho zabezpečenia osobných údajov používateľov je prístup k údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi prehliadačom používateľa a webovými stránkami Spoločnosti šifrované.

Každý používateľ nesie zodpovednosť za uchovanie svojho jedinečného hesla a ďalších údajov o účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii. Používatelia berú na vedomie, že emaily, rýchle správy chatu, blogy a ďalšie typy komunikácie s ostatnými používateľmi webových stránok Spoločnosti nie sú šifrované. Spoločnosť preto v tejto súvislosti dôrazne odporúča nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií. Spoločnosť upozorňuje používateľa, že jej administrátori nikdy nebudú po užívateľovi požadovať heslo.

Doba spracovávania osobných a ďalších údajov a ich sprístupnenie na základe zákona

Spoločnosť uchováva informácie jednotlivých používateľov, kým sú aktívne ich účty, alebo do písomného odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti spracovávať údaje o používateľoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä na účely riešenia sporov a konečného vysporiadania všetkých práv a záväzkov s poskytovaním príslušnej služby súvisiace.

Na základe platných právnych predpisov je Spoločnosť povinná zverejniť osobné údaje používateľov, informácie o ich IP adresách, prevádzke alebo iných aktivitách používateľov:

·       na základe žiadosti súdu, polície SR, popr. iných orgánov činných v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov,

·       na presadzovanie podmienok zmluvy s používateľom,

·       ako prostriedok ochrany bezpečnosti a integrity webu Spoločnosti,

·       na uplatnenie alebo ochranu práv, majetku a osobnej bezpečnosti ostatných používateľov služieb Spoločnosti a ďalších osôb.

Správcovia a spracovatelia osobných dát

Spracovanie osobných údajov je vykonávané zamestnancami Správcu, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

·       poskytovateľ softvéru,

·       subjekty pripravujúce, zaisťujúce a poskytujúce marketing,

·       prepravcovia tovaru,

·       správca e-shopu,

·       externí dodávatelia, ktorí vykonávajú skladovacie služby a prepravu tovaru,

·       daňový poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva

·       prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

Ďalšie informácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach používania služby na http://power-sport.sk

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Viac informácií tu.

facebook instagram google+ youtube